Ürün Başarıyla Sepete Eklenmiştir.
Geri
 • WhatsApp Üzerinden İletişime Geçebilmek İçin Tarayıcınızdan WhatsApp Web'e Giriş Yapmanız Gereklidir.

  Kvkk Taahhütname

  Bu Taahhütname, TURKEL KIRTASİYE  ile …………………………………………………..(“FİRMA”) arasında imzalanan bayilik sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

  Bu Taahhütname TURKEL KIRTASİYE tarafından aralarındaki ticari ilişki kapsamında FİRMA’ ya sağlanabilecek her türlü kişisel verinin işlenmesi ve korunmasını düzenlemekte olup, FİRMA, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan kanun ve düzenlemelerle ilgili (KVK Mevzuatı) aşağıdaki hususları kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

  Bu kapsamda FİRMA;

  Yürürlükteki tüm KVK mevzuatı ve düzenlemelere ve bu ileride yapılacak değişikliklere uygun davranacağını;
  Kişisel verilerin işlenmesi halinde işlenen kişisel verileri Sözleşme ifası dışında başkaca bir amaç için kullanmayacağını;
  Kişisel verilerin işlenmesi halinde, KVK Mevzuatı uyarınca özel nitelikli kişisel veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler) kapsamında veri olması halinde, bu verilere ilişkin belirlenen ekstra önlemlere uyum sağlayacağını;
  KVK Mevzuatı’nda öngörülen haller dışında, kişisel verileri TURKEL KIRTASİYE’ ın onayını almadan 3. kişilerle veya yurt dışına paylaşmayacağını;
  Kişisel verilerin daha uzun bir süre işlenmesi için hukuki yükümlülüğü olmaması halinde, kişisel verileri işleme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun süre işlemeyeceğini;
  İşlenen kişisel verilere ilişkin silme, yok etme veya imha talimatı geldiği takdirde, talimata uyacağını, kendisine bu yönde bir talimat gelmesi halinde de bu talimata (KVK mevzuatı izin verdiği ölçüde ve talebin reddedilmesi için herhangi hukuki bir gerekçenin veya KVK Mevzuatı kapsamında verilerin silinmemesine veya yok edilmemesine izin veren herhangi bir şartın bulunmaması halinde) uyacağını ve derhal TURKEL KIRTASİYE’ ı bilgilendireceğini,
  İşlenen kişisel verilere ilişkin TURKEL KIRTASİYE’ ın menfaatlerini ilgilendirebilecek olan herhangi bir talebin kendisine iletilmesi halinde, TURKEL KIRTASİYE’ ı derhal bilgilendireceğini ve gerekli görülen bilgi ve belgeleri TURKEL KIRTASİYE’ a vereceğini,
  İşlenen kişisel verilere kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından erişilmesi halinde, TURKEL KIRTASİYE’ ı derhal bilgilendireceğini ve KVK Mevzuatı uyarınca yetkili kurumlara yapılması gereken bildirimler için destek olacağını;
  Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, imha edilmesini, değiştirilmesini, zarar görmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, önlemek için uygun ve yeterli teknik ve yapısal güvenlik tedbirlerini alacağını;
  FİRMA’ nın yanında çalışanların ve Sözleşme’nin ifası amacıyla destek veya hizmet alınan hizmet sağlayıcıların işbu taahhütnamede yer alan yükümlülüklere uygun hareket etmelerini sağlayacağını, aksi takdirde TURKEL KIRTASİYE’ ın uğradığı zararı gidermekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
  Bu Taahhütname ………………/……………./……….. tarihinde imzalanmıştır.